Havraň a „Břevnovsky klášter“

Ač by se podobnost mezi reliéfy na Plaveckém oltáři s havraňskou pověstí mohla zdát náhodná, zdá se, že existuje i další podobná analogie. Dalším střípkem do naší pomyslné mozaiky by mohla být jedna z pověstí, která se váže ke stavbě Břevnovského kláštera.

Břevnovsky klášter - jedna z pověstí o založení

Poté, co bylo ve snu biskupa Vojtěcha a knížete Boleslava II. označeno místo, kde má být klášter postaven, mimochodem, jelen se v této pověsti chová příkladně, zcela v souladu s křesťanskou symbolikou jelena, pověst vypravuje :

Když započala stavba Břevnovského kláštera, byl v okolí nedostatek dřeva. Klášter již byl vystavěn, chyběly jen krovy, ale nebylo dost peněz na dopravení klád. Na Bílé hoře vyrůstal ze země obrovský dub, starý přes tisíc let, jehož dřevo by stačilo na dokončení stavby. Prastarý strom však hlídal čert, který rád odpočíval v listoví stromu, když ulovil nějakou nebohou lidskou duši. Mniši strom zaříkali, kropili svěcenou vodou, ale nakonec se vždy museli dát na útěk. Když nic nepomáhalo, navrátili se k rozestavěnému klášteru a poklekli k modlitbám.
Když modlitba končila, přivezli právě zvon na věž klášterní kaple. Mniši správně pochopili Boží vnuknutí. Hlas zvonu spojený s modlitbou vyhnal čerta, který se již nikdy nevrátil. Strom byl skácen, rozřezán, a jeho dřevo zpracováno na krovy. Podle jedné z těchto klád - břevna - prý klášter získal své jméno.

zdroj :
„http://civilizace.mysteria.cz/view.php?cisloclanku=2007040901“

A nyní kritický pohled na uvedenou pověst. Na Bílé hoře je prastarý dub v jehož koruně rádo odpočívá „cosi“ rohatého. To rohaté „cosi“ odmítá opustit své oblíbené místo a mniši s ním nic nezmohou, až zvuk zvonu rohatou bytost vypudí. Tato pověst říká lidem kolem Bílé hory, kde odpradávna měli své kultovní místo spojené s prastarým dubem: „Nový Bůh rozhodl a prostřednictvím snu sdělil místo, kde má být vystavěn klášter, prostřednictvím zvuku zvonů zahnal vaše staré bohy, vaše posvátné místo však žije dál, stalo se součásti krovů nového posvátného místa.“

Řezník - čert - Esus

Pověst o založení Břevnovského kláštera by snad mohla pomoci vysvětlit možná klíčovou větu havraňské pověsti. Jedná se o poslední větu: „Řezník z vrozené skromnosti svoji hlavu k oběma zvířecím nedal přitesati“, která nám možná říká toto : „Označení kultovního místa jsme vytesali do kamene, místo je tu stále.“ Bylo potřeba vysvělit jelení a volskou hlavu, logicky tedy negativní roli v pověsti převzal jelen jako symbol zavrženého božstva. Pokud by byl řezník Esus, nebo nějaké místní božstvo zastávající rituální funkci Esa, tak je logické, že o jeho roli bylo taktně pomlčeno, jeho přítomnost nebyla v souvislosti s křesťanskou kaplí nebo kostelem žádoucí. Tehdy i v jiných souvislostech platilo opovržení vůči „nomina odiosa – nenáviděným jménům“, tedy princip, „o starých bozích se nemluví“. Opatření Břetislava II. z roku 1092, který vyháněl čaroděje, zapaloval posvátné háje, zakazoval oběti démonům a další pohanské praktiky, i Homilář opatovický z doby kolem roku 1150 podávají neklamná svědectví o tom, že staré představy byly v lidech hluboce zakořeněny. Tím spíše, že pro Havraň tehdy mohlo platit známé čínské rčení, že nebesa jsou vysoko a panovník daleko.

A proč o tom v této souvislosti píši? Představím-li s ústřední scénu zmíněné pověsti tak vidím muže se sekerou jak se chystá porazit strom. Muž stojí pod stromem z jehož koruny vykukuje rohatá hlava a ptáci. Ano, popisuji vám výjev zobrazený na „stéle z Trevíru“ a myslím si, že analogie s pověstí o čertu na Bílé hoře je jasná – muž se sekerou je mnich, rohatá hlava vykukující z koruny stromu je čert a ptáci symbolizují duše, které odpočívající čert právě ulovil.

Místo odkud se do severozápadních Čech šířila křesťanská víra byl pravděpodobně přemyslovský hrad, který vznikl před rokem 1000 v Žatci a tak téměř na konci řady indicií podporujících hypotézu nazvanou „mýtus o Rigani“ zmiňme také jeden archeologický nález ze Žatce…

.
       


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu